Počet položiek: 0 0 Kč

spracovanie osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov

Tieto zásady ochrany osobných údajov (ďalej len „Zásady“) popisujú spôsob získavania, používania a ďalšieho nakladania s osobnými údajmi získanými prostredníctvom webového rozhrania lcddisplej.sk (ďalej len „webové rozhranie“)

Správca osobných údajov:

Daniel Vondráček, so sídlom Švýcarská 2435, 272 01, Kladno - Kročehlavy

IČ: 87014432

DIČ: CZ8401200709

zapísaný v živnostenskom registri vedenom pri Magistráte mesta Kladna

 

Kontaktné údaje správcu osobných údajov:

adresa na doručovanie: náměstí Sítná 3113, 272 01 Kladno

telefónne číslo: +420 778 804 704

kontaktný e-mail: info@lcddisplej.cz

 

Ochrana osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá. Prosíme o dôsledné zoznámenie sa s týmito Zásadami, ktoré obsahujú dôležité informácie týkajúce sa nakladania s vašimi osobnými údajmi a súvisiacich práv a povinností.

 

  1. 1.       ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1.          Čím sa riadime pri nakladaní s osobnými údajmi?

Pri nakladaní s osobnými údajmi postupujeme v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky a priamo uplatniteľnými predpismi Európskej únie, najmä s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (ďalej len „nariadenie“), zákonom č. 110/2019 Zb., o spracovaní osobných údajov, v platnom znení, a zákonom č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti a o zmene niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.

1.2.          Čo sú osobné údaje?

Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie, ktoré identifikujú alebo môžu identifikovať konkrétnu fyzickú osobu. Osobnými údajmi sú najmä (avšak nie výlučne):
- identifikačné údaje, ako napr. meno a priezvisko, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, dátum narodenia, prihlasovacie meno do užívateľského účtu;
- kontaktné údaje, ako napr. adresa bydliska (alebo doručovacia adresa), telefónne číslo, e-mailová adresa;
- ďalšie údaje, ako napr. informácie získané pomocou súborov cookies, IP adresa (sieťový identifikátor) vrátane typu prehliadača, zariadenia a operačného systému, doby a počtu prístupov na webové rozhranie a ďalšie obdobné informácie.

 

 

  1. 2.       ZÍSKÁVANIE A VYUŽÍVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

2.1.          Ako získavame vaše osobné údaje?

Svoje osobné údaje nám poskytujete najmä pri vyplnení objednávky (event. v rámci dopytu), prípadne pri zriadení užívateľského účtu. Pokiaľ dôjde k akejkoľvek zmene vašich osobných údajov, informujte nás o tom, prosím.
Pri návšteve a používaní webového rozhrania môže ďalej dochádzať k získavaniu a ukladaniu niektorých osobných údajov prostredníctvom súborov cookies. Viac o súboroch cookies sa dočítate v článku 5 týchto Zásad.

 

2.2.          Na akom základe a na aké účely spracovávame vaše osobné údaje?

- Osobné údaje zadané pri dopytovaní a objednávaní tovaru môžeme bez vášho výslovného súhlasu spracovávať na základe a za účelom uzavretia a plnenia zmluvy, teda za účelom dodania tovaru. Ďalej môžeme tieto údaje spracovávať na základe a za účelom splnenia našich zákonom stanovených povinností (najmä evidenčnej povinnosti, archivácie daňových dokladov a pod.) a na základe nášho oprávneného záujmu na účely ochrany našich právnych nárokov.
- Osobné údaje zadané pri založení užívateľského účtu môžeme bez vášho výslovného súhlasu spracovávať na základe plnenia zmluvy a výlučne za účelom umožnenia prístupu, správy a vedenia užívateľského účtu.
- Vašu e-mailovú adresu sme oprávnení bez vášho výslovného súhlasu využiť na základe nášho oprávneného záujmu pre zasielanie obchodných oznámení týkajúcich sa nášho tovaru podobného tomu, ktorý ste si od nás objednali. Zasielanie obchodných oznámení môžete kedykoľvek (aj v rámci objednávania tovaru) odmietnuť.
- Pokiaľ nám k tomu potvrdením na webovom rozhraní dáte súhlas, môžeme vaše osobné údaje zadané na webovom rozhraní, najmä pri vyplnení objednávky alebo pri založení užívateľského účtu, spracovávať za účelom zasielania obchodných oznámení a priameho marketingu, prípadne za ďalšími účelmi, s ktorými ste výslovne súhlasili. Ak ste mladší ako 15 rokov, je potrebné, aby súhlas udelil váš zákonný zástupca. V prípade pochybností si môžeme vyžiadať potvrdenie o vašom veku.
- Vašu e-mailovú adresu a informáciu o vami zakúpenom tovare môžeme využiť na základe nášho oprávneného záujmu za účelom kontroly a zlepšovania našich služieb a nášho tovaru a zisťovania vašej spokojnosti, a to prostredníctvom služby „Overené zákazníkmi“ spoločnosti Heureka Shopping s.r.o. Vaša e-mailová adresa bude odovzdaná spoločnosti Heureka Shopping s.r.o., a to za účelom zaslania hodnotiaceho dotazníka v rámci služby „Overené zákazníkmi“. Ak vyplníte tento hodnotiaci dotazník, spoločnosť Heureka Shopping s.r.o. pre nás následne vykoná vyhodnotenie vašej spätnej väzby. Tento dotazník vám bude na e-mailovú adresu zaslaný po uskutočnení nákupu v intervaloch určených spoločnosťou Heureka Shopping s.r.o. a môžete v ňom hodnotiť kvalitu našich služieb a produktov. Zasielanie hodnotiacich dotazníkov môžete kedykoľvek odmietnuť pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom.
- Ak súhlasíte s odovzdaním osobných údajov za účelom hodnotenia nákupu, prepošleme informácie o objednávke spolu s vašou e-mailovou adresou spoločnosti Seznam.cz. Tá ich potom môže použiť na získanie nezávislého hodnotenia našich produktov a služieb. Predané osobné údaje budú držané len po dobu potrebnú na toto použitie.
- Pokiaľ prostredníctvom súborov cookies dochádza k spracovaniu osobných údajov, tieto osobné údaje spracovávame na základe vášho súhlasu (ktorý udeľujete príslušným nastavením vášho internetového prehliadača), prípadne na základe nášho oprávneného záujmu alebo na účely uzavretia a plnenia zmluvy (týka sa najmä cookies prvej strany) , a to najmä na účely vykonávania užívateľskej podpory, zlepšovania našich služieb vrátane analýzy správania užívateľov a marketingu.
Použiť vaše osobné údaje na iný účel, než na ktorý boli získané, môžeme len na základe vášho súhlasu.

 

2.3.          Ako dlho údaje využívame?

Osobné údaje zadané v rámci dopytu a objednávania tovaru alebo v rámci registrácie využívame iba po dobu nevyhnutnú na splnenie zmluvy a splnenie právnych povinností, resp. na ochranu našich právnych nárokov.
Pokiaľ nám udelíte výslovný súhlas so spracovaním osobných údajov alebo ak používame vašu e-mailovú adresu pre zasielanie obchodných oznámení a/alebo kontrolu a zlepšovanie našich služieb a nášho tovaru v súlade s predchádzajúcim článkom, budú údaje využité počas fungovania webového rozhrania, na ktorom budeme ponúkať tovar obdobný tomu, ktorý ste si od nás objednali, event. po dobu uvedenú v súhlase.

 

  1. 3.       VAŠE PRÁVA V SÚVISLOSTI S OSOBNÝMI ÚDAJMI

3.1.         Právo na odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov

Pokiaľ spracovávame vaše osobné údaje len na základe vášho súhlasu (tj. bez iného zákonného dôvodu), môžete tento súhlas kedykoľvek odvolať.
Odvolanie súhlasu so spracovaním vašich osobných údajov je možné kedykoľvek, a to:
- prostredníctvom e-mailu zaslaného na našu kontaktnú e-mailovú adresu;
- telefonicky na našom kontaktnom telefónnom čísle;
- písomne formou listu zaslaného na našu doručovaciu adresu;
- v prípade obchodných oznámení – spôsobom, ktorý je uvedený v každom e-maile obsahujúcom obchodné oznámenie (kliknutím na odhlasovací odkaz alebo iným spôsobom).
Odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracovania údajov vykonávaného do doby odvolania súhlasu so spracovaním.

 

3.2.          Právo na prístup k osobným údajom

Máte právo nás požiadať o informáciu, či vykonávame spracovanie vašich osobných údajov. Pokiaľ vaše údaje spracovávame, máte právo na prístup k týmto osobným údajom a najmä k nasledujúcim informáciám:
- účel spracovania;
- kategórie spracovávaných osobných údajov;
- príjemcovi alebo kategórie príjemcov, ktorým budú osobné údaje sprístupnené;
- doba, počas ktorej budú osobné údaje uložené.
Na vašu žiadosť vám poskytneme kópiu spracovávaných údajov. Za ďalšie kópie vám môžeme účtovať administratívny poplatok neprevyšujúci náklady spojené s vyhotovením a odovzdaním týchto ďalších kópií.

 

3.3.          Právo na opravu

Pokiaľ sú vaše osobné údaje nepresné alebo neúplné, máte právo požadovať bezodkladnú nápravu, tj opravu nepresných údajov a/alebo doplnenie neúplných údajov.

3.4.          Právo vzniesť námietku proti spracovaniu

Máte právo kedykoľvek vzniesť námietku proti spracovaniu vašich osobných údajov, pokiaľ ich spracovávame na účely priameho marketingu vrátane akéhokoľvek automatizovaného spracovania osobných údajov. Po vznesení námietky prestaneme vaše osobné údaje na tieto účely ďalej spracovávať.

3.5.          Právo na výmaz („právo byť zabudnutý“)

Máte právo požadovať, aby sme vaše osobné údaje zmazali, pokiaľ:
- osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo spracovávané;
- ste odvolali súhlas so spracovaním;
- ste vzniesli námietky proti spracovaniu osobných údajov;
- osobné údaje boli spracovávané protiprávne.
Pokiaľ neexistujú zákonné dôvody na odmietnutie vymazania, sme povinní vašej žiadosti vyhovieť.

 

3.6.         Právo na obmedzenie spracovania

Máte právo požadovať, aby sme obmedzili spracovanie vašich osobných údajov, ak:
- popierate presnosť svojich osobných údajov;
- je spracovanie protiprávne a vy namiesto výmazu žiadate o obmedzenie spracovania osobných údajov;
- už vaše osobné údaje nepotrebujeme na účely spracovania, ale vy ich požadujete na určenie, výkon či obhajobu právnych nárokov;
- vznesiete námietku proti spracovaniu.
Pri obmedzení spracovania sme iba oprávnení vaše osobné údaje uložiť; ďalšie spracovanie je možné len s vašim súhlasom, alebo zo zákonných dôvodov.
Pokiaľ je spracovanie osobných údajov obmedzené z dôvodu námietky proti spracovaniu, trvá obmedzenie po dobu potrebnú na zistenie, či sme povinní vašej námietke vyhovieť.
Pokiaľ je spracovanie osobných údajov obmedzené z dôvodu popretia presnosti údajov, trvá obmedzenie po dobu overenia presnosti údajov.

 

3.7.          Právo na prenosnosť údajov

Máte právo na získanie vašich osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a ich odovzdaní inému správcovi osobných údajov.

3.8.          Ako môžete uplatniť svoje práva?

Vaše práva v súvislosti s osobnými údajmi môžete uplatniť prostredníctvom našich kontaktných údajov. Všetky informácie a úkony vám budú poskytnuté bez zbytočného odkladu.
Pri ochrane vašich osobných údajov vám vyjdeme maximálne v ústrety. Pokiaľ však s vybavením nebudete spokojní, máte právo obrátiť sa na príslušné orgány, najmä na Úrad pre ochranu osobných údajov (http://www.uoou.cz), ktorý vykonáva dozor nad ochranou osobných údajov. Týmto ustanovením nie je dotknuté vaše oprávnenie obrátiť sa so svojím podnetom na Úrad pre ochranu osobných údajov priamo.
Ak sa najmä vaše bydlisko, miesto výkonu zamestnania alebo miesto údajného porušenia ochrany osobných údajov nachádza mimo Českej republiky v inom členskom štáte Európskej únie, môžete sa obrátiť na príslušný dozorný úrad v tomto členskom štáte.

 

  1. 4.       SPRÁVA A SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

4.1.          Kto vaše osobné údaje spracováva?

Sme správcom osobných údajov v zmysle nariadenia.
V rozsahu, aký je nutný pre splnenie zmluvy alebo ďalších povinností, sme oprávnení vaše osobné údaje odovzdávať aj ďalším osobám, napr. dopravcom, poskytovateľom on-line chatovacích riešení, spoločnosti poskytujúcej certifikát „Overené zákazníkmi“, externý účtovník alebo ďalším osobám podieľajúcim sa na splnenie zmluvy či našich povinností. Prípadne môžeme poveriť aj iných spracovateľov a príjemcov osobných údajov. Kto konkrétne vaše osobné údaje spracováva, vám oznámime aj na základe vašej otázky.
Vaše osobné údaje nebudú odovzdávané do štátov mimo Európskej únie, pokiaľ to bude nevyhnutné na plnenie zmluvy alebo z iného dôvodu v súlade s pravidlami takéhoto prenosu stanovenými nariadením.

 

4.2.          Ako osobné údaje spracovávame?

Osobné aj ďalšie získavané údaje sú plne zabezpečené proti zneužitiu. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.

 

  1. 5.       SÚBORY COOKIES

5.1.          Čo sú cookies?

Cookies sú textové súbory ukladané do počítača alebo iného elektronického zariadenia každého návštevníka webového rozhrania, ktoré umožňujú fungovanie webového rozhrania.
Nie všetky cookies zhromažďujú osobné údaje; niektoré iba umožňujú správne fungovanie webového rozhrania. Používanie súborov cookies môžete odmietnuť voľbou v príslušnom nastavení v internetovom prehliadači.
Upozorňujeme na to, že pri odmietnutí používania súborov cookies nie je vylúčené, že nebudete môcť plne využívať všetky funkcie webového rozhrania.

 

5.2.          Aké cookies a na aké účely ich webové rozhranie využíva?

Webové rozhranie používa relačné (dočasné) cookies, ktoré sú automaticky mazané po ukončení prezerania webového rozhrania. Ďalej využíva trvalé cookies, ktoré zostávajú vo vašom zariadení, kým nedôjde k ich expirácii alebo kým ich nezmažete.
Cookies, ktoré využíva webové rozhranie, sú nasledujúce:
- cookies prvej strany – tieto cookies sú priradené k doméne nášho webu; jedná sa o nevyhnutné cookies a výkonnostné cookies, ktoré využívame na uzatváranie a plnenie zmluvy, na základe nášho oprávneného záujmu, prípadne na základe vyššie uvedeného súhlasu. Tieto cookies môžu byť dočasné alebo trvalé;
    nevyhnutné cookies – umožňujú navigáciu na webovom rozhraní a využívaní základných funkcií, spravidla vás nijako neidentifikujú a nejedná sa o osobné údaje;
    výkonnostné cookies – slúžia na analýzu spôsobu využívania webového rozhrania (počet návštev, čas strávený na webovom rozhraní a pod.); údaje získané týmito cookies sú spravidla anonymné;
- cookies tretích strán – tieto cookies sú priradené k inej doméne, než je doména nášho webu, a to aj keď sa nachádzate na našom webe; tieto cookies nám na základe vášho súhlasu umožňujú najmä analyzovať náš web a zobrazovať pre vás reklamu na mieru; jedná sa o funkčné cookies a cielené a reklamné cookies;
    funkčné cookies – slúžia na personalizáciu obsahu prostredníctvom zapamätania prihlasovacích údajov, geolokácie a pod.; prostredníctvom nich môže dochádzať k získavaniu a spracovaniu osobných údajov;
    cielené a reklamné cookies – slúžia na zobrazovanie cielených reklám na webovom rozhraní i mimo nich; ich prostredníctvom môže dochádzať k získavaniu a spracovaniu osobných údajov. Informácie o tom, ako náš web využívate, môžeme ďalej zdieľať s našimi partnermi z oblasti sociálnych sietí, inzercie a analýz.

 

5.3.          Používané služby pracujúce s cookies

Webové rozhranie používa službu Google Analytics a prípadne aj ďalšie služby poskytované spoločnosťou Google LLC (ďalej len „Google“), službu Facebook Pixel poskytovanú spoločnosťou Facebook Inc. a službu Sklik poskytovanú spoločnosťou Seznam.cz, a.s. Tieto služby pracujú s informáciami získanými prostredníctvom súborov cookies.
Služba Google Analytics slúži na získanie štatistických informácií o vašom používaní webového rozhrania. Súbory cookies získané touto službou expirujú v závislosti od nastavenia prehliadača, najviac po 2 rokoch, poprípade pokiaľ nedôjde k ich manuálnemu odstráneniu z vašej strany.
Služba Google Ads slúži na vašu identifikáciu v rámci reklamnej siete spoločnosti Google a na opätovné zacielenie reklamy (retargeting a remarketing). Súbory cookies získané touto službou expirujú v závislosti od nastavenia prehliadača, najviac po 18 mesiacoch, poprípade pokiaľ nedôjde k ich manuálnemu odstráneniu z vašej strany.
Služba Facebook Pixel slúži na vašu identifikáciu v rámci reklamnej siete spoločnosti Facebook Inc. ak opätovnému zacieleniu reklamy (retargeting a remarketing). Súbory cookies získané touto službou expirujú v závislosti od nastavenia prehliadača, najviac po 2 rokoch, poprípade pokiaľ nedôjde k ich manuálnemu odstráneniu z vašej strany.
Služba Sklik.cz slúži na vašu identifikáciu v rámci reklamnej siete spoločnosti Seznam.cz a na opätovné zacielenie reklamy (retargeting a remarketing). Súbory cookies získané touto službou expirujú v závislosti od nastavenia prehliadača, najviac po 18 mesiacoch, poprípade pokiaľ nedôjde k ich manuálnemu odstráneniu z vašej strany.
Pokiaľ vás zaujíma, ako Google využíva dáta, ktoré od nás získava, a ako spracovanie upraviť alebo zakázať, dozviete sa tieto informácie kliknutím na nasledujúci odkaz: Ako Google využíva dáta, keď používate weby alebo aplikácie našich partnerov.

 

5.4.          Ako nastaviť a prípadne odmietnuť spracovanie súborov cookies

Návod, ako správne nastaviť a spravovať spracovanie súborov cookies vo vašom internetovom prehliadači, nájdete tu:

Google Chrome - https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=cs

Internet Explorer - https://support.microsoft.com/cs-cz/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Microsoft Edge - https://support.microsoft.com/cs-cz/help/4468242/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy-microsoft-privacy

Mozilla Firefox - https://support.mozilla.org/cs/kb/vymazani-cookies-dat-stranek?redirectlocale=cs&redirectslug=vymazani-cookies

Opera - https://help.opera.com/cs/latest/web-preferences/#cookies

Safari - https://support.apple.com/cs-cz/guide/safari/sfri11471/mac

Tieto Zásady sú platné a účinné od 12. 11. 2020